Norrtälje släktforskarförenings gamla webbplats

Register över döda i Roslagen 1900 - 1949

Det här registret bygger på Calle Bergs mångåriga registreringsarbete och gjordes tillgängligt på NSFF:s webbplats 1997 av Jan Faith-Ell och Ola Zetterqvist. Det ursprungliga förordet lyder så här:

"Med tillstånd från Calle Berg har vi samlat hans dödböcker för 20 Roslagssocknar 1900-1949 i en databas så att man kan söka på antingen födelse- eller döddatum, oavsett vilken socken vederbörande dog i. Vill man söka på namn får man använda Calles dödböcker på hans hemsida, se länkarna under Forskarhjälp.

I databasen ingår följande församlingar: Björkö-Arholma, Edsbro, Estuna, Frötuna, Husby-Lyhundra, Lohärad, Länna, Malsta, Norrtälje, Riala, Rimbo, Roslags-Bro, Rådmansö, Rö, Singö, Skederid, Söderby-Karl, Ununge, Väddö och Vätö. Observera att under 1930- och 1940-talet kan förekomma två uppgifter, både död- och begravningsförsamling, varvid inte framgår vilket som är vilket."

Sedan jag tillträtt som webmaster för NSFF påbörjade jag en successiv övergång till en Windows-baserad webserver av det enkla skälet att det är sådana jag begriper mig på. De ursprungliga registren ligger på en Unix-server, vilket ställer till eviga bekymmer med teckenrepresentationen. I korthet betyder det att man inte kan söka på svenska bokstäver i de nuvarande registren.

Under Windows kan man tämligen enkelt koppla webbsidor till en bakomliggande databas, vilket gör att man kan granska och uppdatera data utan att ändra en bokstav i webbsidans kod.

Att omvandla en kyrkboksavskrift till en databas är emellertid både arbetsamt och långtråkigt, och man riskerar hela tiden att föra in nya fel i datat. I princip går arbetet ut på att separera alla data man vill kunna söka på ur den underliggande texten och lägga dem i egna kolumner i databasen. Eftersom det är över 24 000 döda som Calle Berg registrerat tog det en stund.

Under arbetets gång har jag upptäckt en del fel i datat och rättat dem; i så fall finns en uppdateringsuppgift i detaljinformationen. Säkert finns en hel del kvar, och tyvärr har jag nog bidragit med en del själv. I och med övergången till en databaslösning är det emellertid mycket enkelt att rätta en felaktig uppgift, så jag vill uppmana alla att meddela upptäckta fel till mig med mail till webmaster@norrtelje-sff.se.

Sökbara data är födelse- och dödsdag, epitet (dvs. titel, yrke eller liknande), förnamn, efternamn, tidigare efternamn, hemförsamling och plats. I detaljinformationen finns också uppgifter om vilken dödbok notisen hämtats från, notisens nummer det året och eventuella ytterligare anteckningar i dödboken.

För att underlätta sökningar har jag kompletterat efternamnsfälten för alla barn (om det gått). Om det härletts från en omnämnd far anges det som "Efternamnet härlett". Jag har också kontrollerat något tusental uppgifter i Sveriges Dödbok 1901 - 2009, detta är i så fall också angivet i detaljuppgifterna. I vissa fall har jag fått gå till kyrkböcker eller SCB:s utdrag ur dessa och i så fall ges en referens till källan. Jag har sökt upp alla använda platsnamn i Svenska Ortnamn 1.10 och i Roland Palmqvists Register över Roslagens by- och gårdsnamn och markerat vilka som återfinns där.

Till sist har jag börjat ange om två eller fler notiser avser samma person. Det vanligaste skälet till detta är att dödsfallet antecknats både där personen avled och i hemförsamlingen. Det arbetet är dock långt från slutfört. Ett fält "Data att kolla" använder jag för att markera poster med oklara eller osäkra uppgifter för senare utredning. Till sist finns ett fält för kommentarer, som dels innehåller noteringar som Calle Berg gjort, dels mina egna kommentarer.

När Du öppnar registret kommer Du till en söksida, där Du kan fylla i de begrepp Du vill söka på. När sökningen är gjord presenteras de viktigaste uppgifterna i resultatet i en lista, och därifrån kan man öppna en sida med detaljuppgifter om varje post.

Jag hoppas att registret skall komma släktforskarvärlden till nytta. Det innehåller fler uppgifter om de upptagna personerna än den Sverigetäckande Sveriges Dödbok, så för forskning i Roslagen fyller det en viktig funktion.

Björn Bergström

Sidan uppdaterad 20/5 2013